Skip to content

Campaign Memorandum: Ilantad at labanan ang rehimeng US-Aquino! Labanan ang atake sa kabuhayan at karapatan ng mamamayan!

January 17, 2011

Ilantad at labanan ang rehimeng US-Aquino! Labanan ang atake sa kabuhayan at karapatan ng mamamayan!

Mula sa Anakbayan-Pambansang Tanggapan

Enero 2011

Bumungad agad sa pagpasok ng bagong taon ang mga tanda ng papatinding krisis panlipunan at higit na kahirapan ng mamamayan sa ilalim ng bagong rehimeng US-Aquino. Ilang buwan pa lamang ang bagong rehimen, unti-unti ng nalalantad sa mamamayan ang pagiging tuta, pahirap at reaksyunaryo nito. Sa kabila ng pangako nitong pagbabago, malinaw na ipinagpapatuloy lamang nito ang mga patakaran ng nagdaang rehimen at ang pagiging masugid na kinatawan ng imperyalismo at mga lokal na papet nitong komprador at haciendero.

Masugid at pursigidong isinusulong ng rehimeng Aquino ang mga patakaran ng imperyalismong US. Patuloy ang bulag na pagtataguyod ng rehimen sa globalisasyong neoliberal at binabalewala nito ang panawagan para sa pambansang industriyalisasyon at reporma sa lupa.

Higit pang itinatali ng rehimen ang bayan sa dayuhang pautang para ipagpatuloy ang ekonomyang nakatuon sa pagluluwas ng hilaw na materyales at sa mga proyektong pang-imprastrukturang magsisilbi sa mga korporasyon sa agrikultura at pagmimina. Public-Private Partnership Program o PPP ang ibinabandera nito na mangangahulugan ng higit pang pagbebenta ng Pilipinas, pagragasa ng dayuhang kapital at patung-patong na pahirap sa mamamayan.

Habang pinapaboran ang interes ng mga dayuhan, komprador at panginoong maylupa, todo larga naman nito sa ipinagkakait ang karapatan at serbisyo sa mamamayan. Ipinapako nito ang sahod sa napakababang halaga at itinutulak pataas ang mga bilihin at serbisyo.

Sa pambansang badyet ng rehimen para sa 2011, pinagkakaltasan nito ang subsidyo para sa edukasyon at serbisyong panlipunan habang napakalaki ng inilagak sa pondo para sa utang panlabas, gastusing militar, pork barrel at conditional cash transfer funds na pondong panuhol at panlansi sa mamamayan.

Kaya naman gaya ng inaasahan, pagpasok pa lamang ng taon, kabi-kabilang pagtataas na ng presyo ng mga bilihin at serbisyo ang tumambad sa bayan. Nakaamba na ang pagtataas ng MRT at LRT fare ng hanggang doble ng kasalukuyang halaga nito. Itinutulak ng patuloy na paakaran ng deregulasyon ang sunod-sunod na pagtataas ng presyo ng langis, bilihin at pamasahe sa jeep at taxi. Gayundin, dahil sa pagkaltas ng pondo at patuloy na komersyalisasyon ng edukasyon, inaasahang tataas ng higit sa 10% ang matrikula at mga bayarin sa paaralan sa taong ito. Patuloy na pinagkakait ng rehimen ang makabuluhang dagdag sahod, tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon.

Gaya ng rehimeng US-Arroyo, ipinagpapatuloy ng bagong rehimen ang tutang pagsunod sa patakarang kontra-insurhensya ng imeryalismong Estados Unidos. Bukambibig ngayon ni Aquino ang parehong mga kataga sa US Counter Insurgency (COIN) Guide, ikinukubli sa matatamis na salita ang layuning linlangin, supilin at patahimikin ang mamamayan. Bagamat pinalalamutian ng pagpapanggap a magdidiin sa karapatang pantao at kabutihan para sa mamamayan, ang bagong Oplan Bayanihan ng AFP ay nagtataglay pa rin ng mga katangian ng Oplan Bantay-Laya 1 at 2 na papaslang at lalabag sa karapatan at interes ng mamamayan. Patuloy ang paglabag sa karapatan ng mamamayan, aabot sa isa kada isang linggo ang pinapaslang ng berdugong AFP, pinakahuli dito si Lester Barrientos isang kabataang aktibista na pinaslang sa gitna ng dapat ay tigil-putukan sa pagitang ng NDFP at GRP noong Disyembre.

Bunsod ng malawakang presyur, natulak ang rehimen na palayain ang kalakhan sa Morong 43. Subalit hindi pa rin nito pinananagot ang militar sa lagpas isang libong extrajudicial killings at enforced disappearances, sa halip dinagdagan pa nito ang pondo panuhol sa mga heneral at incentives sa paglulunsad nito ng mga pananalakay sa mamamayan.

Layunin ng rehimen sa pagpasok sa usapang pangkapayapaan sa NDFP ang panlalansi, panghahati at pagdurog sa kilusan ng mamamayan. Nailantad sa mga paglabag nito sa ceasefire at sa panghuhuli nito sa mga negosyador at lider ng NDFP sa panahon ng ceasefire ang kawalan nito ng intensyon na magsagawa ng mga tunay at makabuluhang reporma para lutasin ang ugat ng armadong rebolusyon at kahirapan.

Sa kabila ng pangako nito ng paglaban sa kurupsyon at pagpapanagot sa nakaraang rehimen, wala pang ni isang kasong naisasampa gubyernong Aquino laban kay Arroyo at mga kasapakat nito. Ang tanging hakbang na ginawa nito ay ang pagbubuo ng palpak at mahinang Truth Commission na sa ibinasura ng Korte Suprema na sa totoo’y magpapatagal pa nga at magpapahina ng mga kaso laban kay Arroyo.  Kinukunsinte nito ang nagdaang rehimen at mga kasapakat nito at marami sa mga bahagi ng dating administrasyon ay nasa gubyerno din nito.

Umiinit ding bangayan mismo sa pagitan ng mga paksyon sa loob ng naghaharing uri at maging ng naghaharing rehimen. Gustong solohin ng paksyon ni Aquino ang kapangyarihan sa gubyerno na nagtutulak sa oposisyon na ilantad ang mga kalokohan ng rehimen. Naggugulangan at naggigitgitan sa kapangyarihan maging ang mga paksyon sa naghaharing rehimen, na nagwawatak-watak at nagpapahina pa rito.

Mainam ang sitwasyon para sa pagsusulong ng higit na malalawak at malalakas na mga kampanya laban sa rehimeng US-Aquino at bulok na sistemang malakolonyal at malapyudal. Lumalawak ang galit at pagkadismaya ng mamamayan sa naghaharing rehimen sa pagtindi ng krisis panlipunan at atake sa karapatan at kabuhayan.

Tungkulin ng Anakbayan na isulong ang masigla at malawak na mga kampanyang masa laban sa kahirapan, pambubusabos at pagkatuta ng rehimeng Aquino. Dapat pakilusin ang pinakamalawak na bilang ng mamamayan laban sa imperyalismo, burukrata kapitalismo at pyudalismo. Kailangang ibandera ang matalas na linya at ipalaganap ang programa ng pambansa demokratikong pakikibaka na may sosyalistang perspektiba sa hanay ng mamamayan at makiisa sa kanilang mga pakikibaka.

Dapat nating  maisagawa ang malawakang pagpapakilos sa hanay ng kabataan, kagyat na hinaharap ng Anakbayan ang mga pang-araw-araw na suliranin ng mga kabataan at mga estudyante. Sa batayan ng kanilang mga demokratikong interes, mabubuo ang iba’t ibang antas ng pagkakaisa ng mga kabataan at mga estudyante at mahihikayat ang iba’t ibang antas at anyo ng pagpapahayag at pagkilos. Responsibilidad ng mga progresibo at demokratikong pwersa na itaas ang antas ng kamulatan ng mga kabataan sa pamamagitan ng paghahapag ng matalas na pagsusuri sa mga usaping ito, at pagsasakonteksto nito sa mga saligang suliraning panlipunan. Dapat ilantad ang ugat ng mga ito sa antinasyunal, anti-demokratiko at anti-mamamayang katangian ng naghaharing estado at kabulukan ng umiiral na sistemang panlipunan.

Mainam na halimbawa ang malawak na kampanya na idinaos natin noong nakaraang taon laban sa pagkaltas ng pondo sa pampublikong kolehiyo at unibersidad at edukasyon sa pangkalahatan. Mula rito ay dapat na mabuo ang mas malawak pang pagkakaisa ng mga estudyante at kabataan na sasaklaw pati sa mga pribadong paaralan sa batayan ng komun na interes laban sa komersyalisasyon ng edukasyon, ibayong pribatisasyon ng sistemang edukasyon at kasalatan ng suporta ng papet na reaksyunaryong gubyerno sa edukasyon sa kalahatan. Ibayo pang pakikipagkaisa sa mas malawak na mamamayan ang maaaring mabuo sa batayan ng komun na interes laban sa pagkaltas at pagkakait na ginawa ng rehimeng US-Aquino sa mga lubhang kinakailangang gastusing panlipunan ng estado, at para sa panawagang baguhin ang mga tagibang na prayoridad ng gubyerno.

Ang mga pagkilos ng mga kabataan at estudyante sa loob ng paaralan at mga lansangan ay dapat isagawa sa pagsusulong ng kanilang mga pakikibaka. Ang mga pagkilos na ito ay ilang ulit pang mapalalakas sa pakikipagkaisa sa iba’t ibang demokratikong sektor sa pamamagitan ng maramihang pagpapakilos ng mga kabataan at estudyante tungo sa mga pabrika at komunidad ng mga manggagawa at maralita ng lunsod, at maging sa kanayunan upang ihapag sa mamamayan ang kanilang hinaing; alamin ang mga hinaing at pakikibaka ng masang anakpawis; at magsuportahan sa pakikibaka ng isa’t isa at magkaisa sa komun na pakikibabaka ng sambayanan.

Sa malawak na mga kampanyang masa, kasabay ng malawak din at matalas na pambansa demokratikong propaganda, matitiyak ang ibayong paglakas at paglawak ng Anakbayan sa buong bansa.

Tungtungan natin ang mga masaklaw na kampanyang naidaos sa mga paaralan, komunidad at iba pa para kaisahin ang mga kasapi, mga kaalyado at malawak na masa sa paglulunsad muli ng malawak na pagkakaisa laban sa komersyalisasyon ng edukasyon, MRT/LRT fare hike, at todo-todong pagkatuta ng rehimeng US-Aquino.

Isagawa ang masaklaw, epektibo at matalas na propaganda-ahitasyon sa malawak na masa hinggil sa kagyat at pangmatagalang mga panawagan sa kampanya at programa ng ND. Tiyakin na matalas ang linya, pagsusuri at panawagan. Abutin ang pinakamalawak na bilang ng masang kabataan at mamamayan sa pamamagitan ng masinop na plano para sa napapanahon at mapanlikhang mga aktibidad at porma ng propaganda.

Paghusayan ang pagbubuo ng mga masaklaw na mga taktikal at matagalang mga na alyansa sa mga isyu at pakikibaka, at iba’t ibang antas ng ugnayan at pakikipagtulungan sa pinakamalawak na maaaring abutin sa mga kampanya’t pakikibaka at para maabot ang mga panggitna at nahuhuling seksyon ng masa.

Isagawa ang papalaking mga mobilisasyon at mga aksyong masa na tumatanaw ng pagpapakilos ng laksa-laksa sa lansangan. Nakatungtong ang paglaki ng ating mga aksyon pangunahin sa mabilis na pag-oorganisa at pagmumulat natin papalaking bilang ng kabataan at mamamayan kaalinsabay ng masasaklaw na porma ng mga pagkilos at mga build-up para sa panggitna at nahuhuli.

Dapat mahigpit na maunawaan ang halaga ng pagpapasigla ng kampanya at pakikibakang masa sa pangkalahatang gawain ng pagpupukaw, pag-oorganisa at pagpapakilos ng kabataan para sa pambansang demokrasya at mahigpit na pagsanib sa pakikibaka ng batayang masa. Tiyakin na mapaglingkod ang aktibidad pagpupukaw at mga kampanyang masa sa mabilis na pagpapalawak ng mga kasapian at mga balangay.

 

 

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: